کد اشتراک گذاری

ردیف

ابعاد بنر

کد

تصویر

1

300*128

کد ساعت بدهی‌های آمریکا به طور زنده

2

220*354

3

728*90

4

250*250

5

240*120

ابعاد بنر ها استاندارد تبلیغاتی در نظر گرفته شده
سایت بدهی آمریکا ترجمه به فارسی